Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Vymezení pojmů:
 
Prodávajícím je společnost: 
Zkusvíno s.r.o
Jaurisova 515/4, Praha 4 - Michle, 14000, IČ 09722742, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341162
Nejsme plátci DPH.
           
Telefon:
Jan Brabenec 602 569 445
Jan Kastner 702 406 676
 
Email:
info@zkusvino.cz
 
Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícím zboží nebo služby.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se vždy považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
 
Kupujícím je Spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel, Orgán státní správy či samosprávy nebo právnická osoba.
 
Dodavatelem je osoba, která dodává zboží Prodávajícímu.
 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Podnikatel. 
 
Všeobecná ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS“), a dalších účinných právních předpisů a upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, který je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese: www.zkusvino.cz
 
Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost
 
Sdělení před uzavřením smlouvy
 
Prodávající tímto sděluje, že
 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
 • Prodávající neuzavírá smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění,
 • v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání a úhradu zboží nebo služby se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a zvoleného způsobu úhrady zboží;
 • v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 
Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje Prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost Spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.
 
Uzavření kupní smlouvy
 
Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc (zboží), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 
Koupě prostřednictvím e-shopu
 
Veškeré nabízené zboží na webových stránkách: www.zkusvino.cz má pouze informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení (akceptací) objednávky Kupujícího Prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
Prodávající si ve smyslu § 2132 a násl. občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na Kupujícího přechází již jejím převzetím.
 
Přijetí objednávky (akceptaci) zašle Kupující Prodávajícímu elektronicky na adresu elektronické pošty Kupujícího, kterou Kupující uvedl v objednávce.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že zboží není skladem, již se nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží u dodavatele, popř. i z jiného důvodu.
 
V případě, že nabízené zboží bude momentálně nedostupné nebo doba dodání bude delší, než doba uvedená u zboží anebo Kupující objedná větší počet kusů zboží, než je skladová zásoba, budou s Kupujícím dohodnuty podmínky dodání objednaného zboží individuálně. Neakceptuje-li Kupující nové podmínky, objednávka bude zrušena.  V případě, že Kupující kupní cenu nebo její část již zaplatil a objednávka nebo její část bude zrušena, bude Kupujícímu kupní cena nebo její část vrácena zpět.
 
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.
 
Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 
Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace
 
Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 
Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 
Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky Prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu Kupujícího.
 
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 
Víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji než se stačí aktualizovat internetová nabídka. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je Prodávajícím automaticky dodán ročník následující. V případě, že Kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do poznámek pod objednávku.
 
Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email Prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.
 
Než Kupující závazně potvrdí (odešle) objednávku, má Kupující právo měnit požadované plnění, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.
 
Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost.
 
Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 
Koupě prostřednictvím elektronické pošty
 
Objednat zboží je rovněž možné elektronickou poštou na adrese: info@zkusvino.cz
 
Objednávka učiněná prostřednictvím elektronické pošty musí obsahovat alespoň:
 
jméno a příjmení a bydliště Kupujícího (nebo obchodní jméno a sídlo Kupujícího)
IČ, je-li přiděleno a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
název zboží včetně objednávkového kódu
způsob převzetí zboží; v případě, že Kupující žádá zboží odeslat, uvede, zda si dopravu zajistí sám nebo zda žádá zajistit dopravu Kupujícím
dodací adresu
všechny další údaje, které Kupující považuje za důležité
 
Odesláním objednávky zboží potvrzuje Kupující závaznost své objednávky a zároveň se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.zkusvino.cz
 
Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a akceptací (přijetím) objednávky Prodávajícím. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které Prodávající zašle Kupujícímu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího, prostřednictvím které učinil objednávku.
Kupující obdrží zboží za ceny platné v okamžiku objednání.
 
Zákaznický účet
 
Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 
Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
Společná ustanovení
 
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není součástí nabídky e-shopu, prodávající Kupujícímu předem potvrdí telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.
 
Prodávající si vyhrazuje právo uzavřít kupní smlouvu u vybraného zboží pouze v obchodních prostorách Prodávajícího nebo po předchozí domluvě.
 
Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 
Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu a Zásad ochrany osobních údajů.
 
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího (Spotřebitele). Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím v 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu.
 
V případě, že si Kupující objedná v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 50.000, - Kč vč. DPH, bude po něm vyžadováno přihlášení do zákaznického profilu s tím, že z takto registrovaného profilu musela být v minulosti uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena.
 
Dodání zboží
 
Zboží je Kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou Kupujícím v objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil
 • osobním odběrem po předchozí domluvě
 
Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.
 
Zboží je možné převzít buď osobně na pobočce Prodávajícího po předchozí domluvě s Prodávajícím, nebo bude Prodávajícím odesláno prostřednictvím přepravní společnosti na zvolenou adresu. Způsob doručení zboží si Kupující zvolí v objednávce.
 
Při osobním převzetí zboží na pobočce Prodávajícího po předchozí domluvě, je Kupující povinen prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti. V případě právnických osob může zboží osobně převzít pouze statutární orgán dané právnické osoby nebo osoba k tomu pověřená (oprávněná) statutárním orgánem, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným dokladem totožnosti.  
 
Alkoholické nápoje může přebírat pouze osoba starší 18 let. Není-li věk zřejmý, je Prodávající, popř. přepravce oprávněn požadovat po Kupujícím doložení věku. Nedoloží-li Kupující svůj věk, nemůže mu být zboží předáno.
Prodávající rovněž umožňuje osobní převzetí zboží na pobočce prostřednictvím kódu. Výdej zboží na kód umožňuje vyzvednout zboží bez nutnosti předkládat průkaz totožnosti, a proto je na všech pobočkách Prodávajícího může za adresáta vyzvednout i třetí osoba. Kód pro vyzvednutí nalezne Kupující v oznámení o připraveném zboží k vyzvednutí, které zasíláme SMS nebo e-mailem (na kontakty uvedené v objednávce). Má šestimístnou alfanumerickou podobu a v kombinaci se jménem (názvem) Kupujícího slouží k vyzvednutí bez nutnosti prokazovat totožnost.
 
Má-li Prodávající věc odeslat Kupujícímu, který je podnikatelem, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Má-li Prodávající věc odeslat Kupujícímu, který je Spotřebitelem, je věc odevzdána, až mu ji dopravce předá. Není-li s Kupujícím dohodnuto jinak, zajišťuje přepravu zboží Prodávající.
 
 
Přepravu zboží zajišťuje Prodávající prostřednictvím společností:
 
Zásilkovna s.r.o.
Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, DIČ: CZ28408306,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 139387
 
WE|DO CZ s.r.o.
Pražská 180, 250 66 Zdiby, IČ: 08313628 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 316771
 
Česká pošta, s.p.
Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 - Nové Město
 
Prodávající si vyhrazuje právo zajistit přepravu i jinou přepravní službou.
 
Z důvodu zajištění distribuce prostřednictvím kurýrních služeb se společnost Zkusvíno s.r.o distancuje od chování a přístupu zaměstnanců kurýrních služeb, které nelze vždy garantovat.
 
Přeprava zboží může být zpoplatněna. Cena dopravy závisí na druhu a objemu zboží. Výše ceny přepravy je uvedena v ceníku vydaném Prodávajícím. Výše ceny přepravy je vždy uvedena u výběru způsobu dopravy. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout u vybraného zboží nebo v určitém období přepravu zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. 
 
Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo kdy mu odkaz ke stažení zpřístupní v jeho uživatelském profilu. Prodávající upozorňuje, že odkaz ke stažení digitálního obsahu je platný pouze po dobu 60 dnů. Kupující je proto povinen digitální obsah stáhnout v této době.
 
Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu). Při převzetí zboží od přepravní služby, resp. pošty, si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.
 
Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.
 
Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 
Prodávající předá Kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci.
 
Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Doklady, které se týkají přepravy a jsou nutné k převzetí věci a volnému nakládání s ní, předá Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejich vydání. Jiné doklady určené ve smlouvě předá Prodávající Kupujícímu při odevzdání věci.
 
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.
 
Na základě volby Kupujícího Prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který Kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít.
 
Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 
Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 
Práva z vadného plnění
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; to neplatí:
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.
 
V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 
 Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 
Záruční doba začíná převzetím zboží (vína a sommelierských doplňků) Kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu (faktuře). Záruční doba na prodávaná vína je poskytována  6 měsíců odpovídající podmínkám vinařského zákona 321/2004 Sb. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. U sommelierských doplňků a výrobků ze skla je záruční doba 24 měsíců.
 
Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže Kupující vadné zboží užívat. 
 
Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám Kupující způsobil.
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Při uplatnění reklamace je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 
 
Pokud Prodávající prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není Prodávající povinen nároku Kupujícího vyhovět. 
 
Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 
Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 
Prodávající písemně informuje Kupujícího o výsledku reklamace. 
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 
Volbu způsobu reklamace má Kupující.
 
V případě, že je předmětem koupě použité spotřební zboží, zkracuje se záruční doba na polovinu zákonné doby.
 
Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Pokud Kupující zakoupenou věc převede do vlastnictví jiné osoby, je povinen o tom Prodávajícího informovat. Do té doby bude Prodávající považovat za vlastníka věci a osobu, které náleží práva z vadného plnění, Kupujícího.
 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.
 
Přechod nebezpečí škody
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
 
Ceny
 
Veškeré ceny uvedené v e-shopu: www.zkusvino.cz jsou cenami smluvními v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit. To neplatí pro případné poplatky za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
 
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv měnit cenu zboží vystaveného v e-shopu: www.zkusvino.cz. Cena je platná v době objednání.
 
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 
Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. 
 
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci Prodávající nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jím provozovaném e-shopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
 
Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 
V případě bezhotovostní platby je zboží expedováno Kupujícímu až po připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 
V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
 
 
Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 
Platební podmínky
 
Dobírka
 • Nejjednodušší a nejrychlejší způsob.
 • Objednané zboží Vám zašleme na dobírku, což znamená, že toto zboží uhradíte v hotovosti nebo kartou při převzetí balíku.
 • Tato služba je zpoplatněna částkou 39 Kč

 Platba předem na bankovní účet

 • Po potvrzení objednávky můžete provést platbu převodem na náš bankovní účet na základě údajů, které Vám přijdou na Váš email.
 • Zboží Vám bude odesláno, jakmile bude platba připsána na náš účet (zpravidla 2 dny od odeslání platby).
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 2901907012/2010 vedený u společnosti Fio Banka, a.s.
 • Tato služba je zcela zdarma.

  On-line platba kartou

 • Platby kartou VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro.
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány Comgate
 • Tato služba je zdarma.

 On-line bankovní převod

 • Tato služba je zdarma.

Platební tlačítka v České republice provozujeme u těchto bank:

 • On-line: Česká spořitelna, ČSOB, Era, Raiffeissenbank, Komerční banka, Fio banka, UniCredit Bank, mBank. 
 • Ostatní banky: Moneta Money bank, Air Bank, Equa Bank, Sberbank a další - procesujeme do druhého pracovního dne.
 
Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.
 
Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané   e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
 
Odstoupení od smlouvy
 
Spotřebitel má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
Prodávající umožňuje Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na e-mail Prodávajícího. Prodávající potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Zde je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 
V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese Spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.
 
Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a Prodávající mu v téže lhůtě vrátí všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 
Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 
Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 
Odstoupil-li Spotřebitel od smlouvy v zákonné lhůtě, je povinen vydat Prodávajícímu vše, co na základě zrušené smlouvy získal. Zboží by měl Spotřebitel vrátit v původním nepoškozeném obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, nepoužité, nepoškozené, v případě lahví neotevřené, a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 
Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Kupujícímu (spotřebiteli) takto sníženou kupní cenu.
 
Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím. 
 
Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Kupující, který je podnikatelem, není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 5.000,- Kč vč. DPH. Je-li hodnota zakoupeného zboží nižší než 5.000,- Kč vč. DPH, je Kupující, který je podnikatelem, oprávněn od kupní smlouvy odstoupit za stejných podmínek jako Spotřebitel.
 
V případě, že je umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
 
Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
 
Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
 
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s Kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat Prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
 
Je-li u zboží uvedena cena 0,- Kč nebo je nabízeno za méně než 50 % než je doporučená cena zboží uváděná výrobcem, má se vždy za to, že se jedná o zjevnou chybu v ceně zboží.
 
V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet nebo adresu, nejpozději však do 14 dnů od zrušení objednávky.
 
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si Kupující objednal a potvrdil. Prodávající si vyhrazuje možnost tiskové chyby na svých stránkách www.zkusvino.cz.
 
Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit.
 
Doručování
 
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 
Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 
 
Ochrana osobních údajů
 
Bližší informace o ochraně osobních údajů naleznete v zápatí stránek www.zkusvino.cz v sekci Podmínky ochrany osobních údajů.
 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 
Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje Prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost Spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy. 
 
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně Spotřebitele.
 
Závěrečná ustanovení
 
Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
 
Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 18.12.2020